Överklagande ingett den 20 november 2019 av Achemos Grupė UAB, Achema AB av den dom som tribunalen (sjunde) meddelade den 12 september 2019 i mål T-417/16, Achemos Grupė and Achema AB mot kommissionen

(Mål C-847/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Achemos Grupė UAB, Achema AB (ombud: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Litauen, Klaipėdos Nafta AB

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva punkterna 1 och 2 i den bindande delen av den överklagade domen;

återförvisa målet till tribunalen,

eller, subsidiärt, själv avgöra talan i första instans och ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i sin helhet1 ;

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta alla rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 263 FEUF, jämförd med artikel 256.1 FEUF, och motiveringsskyldigheten, eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att underlåta att bedöma de uppgifter som kommissionen lagt till grund för sitt beslut, medan en korrekt granskning av lagligheten av kommissionens beslut från tribunalens sida borde ha inneburit en prövning av huruvida de uppgifter som kommissionen förlitat sig på i faktiskt hänseende var korrekta, tillförlitliga och konsekventa.

2. Andra grunden: Åsidosättande av artikel 41.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, rätten till god förvaltning och artikel 12 i rådets förordning (EU) 2015/15892 , jämförd med artikel 5 i denna förordning, eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att kritisera klagandena för att inte ha underrättat kommissionen under kommissionens preliminära granskning, medan det med stöd av skyldigheten att göra en omsorgsfull och opartisk undersökning och rätten till god förvaltning är kommissionen som är skyldig att se till att den förfogar över de mest fullständiga och pålitliga uppgifter som möjligt.

3. Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 296.2 FEUF, artikel 41.1 och 41.2 c i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och motiveringsskyldigheten, eftersom tribunalen inte tydligt och entydigt angav varför LNG-projektet kunde undantas från artikel 14 i direktiv 2004/18/EG3 och tilldelas Klaipėdos Nafta direkt, medan tribunalen i enlighet med sin motiveringsskyldighet borde ha redogjort för sitt resonemang på ett sådant sätt att klagandena fick kännedom om skälen för beslutet.

____________

1 Kommissionens beslut C(2013) 7884 final av den 20 november 2013, varigenom statligt stöd SA.36740 (2013/NN) som Litauen beviljat Klaipėdos Nafta förklarades förenligt med den inre marknaden (EUT C 161, 2016, s. 1).

2 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114).