Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 16. oktober 2019 – OH mod ID

(Sag C-758/19)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Polymeles Protodikeio Athinon

Parter i hovedsagen

Sagsøger: OH

Sagsøgt: ID

Præjudicielle spørgsmål

Er begreberne »fritagelse for retsforfølgning« og »immunitet« i protokollens 1 artikel 11, sådan som de er udtrykt og henset til deres formål, sammenfaldende?

Omfatter og dækker »fritagelse for retsforfølgning/immunitet« i ovennævnte artikel 11, ud over straffesager, også civilretlige søgsmål, som skadelidte tredjemænd anlægger mod medlemmer af Kommissionen?

Kan en kommissærs »fritagelse for retsforfølgning/immunitet« også ophæves i forbindelse med et civilretligt søgsmål mod den pågældende som det i den foreliggende situation anlagte? Hvem skal i givet fald indlede ophævelsesproceduren?

Har Den Europæiske Unions retsinstanser kompetence til at træffe afgørelse i et søgsmål om ansvar uden for kontraktforhold mod en kommissær som det i den foreliggende situation anlagte?

____________

1     Artikel 11 i protokollen af 8.4.1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, nu protokol nr. 7, der er knyttet som bilag til traktaten.