Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Αυστρία) στις 5 Αυγούστου 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Υπόθεση C-593/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: SK Telecom Co. Ltd.

Καθής: Finanzamt Graz-Stadt

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 59α, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της οδηγίας 2008/8/ΕΚ2 , την έννοια ότι η χρήση σε κράτος μέλος υπηρεσιών περιαγωγής υπό τη μορφή προσβάσεως στο εγχώριο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την πραγματοποίηση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων από προσωρινά διαμένοντα στο εν λόγω κράτος «μη υποκείμενο στον φόρο τελικό πελάτη», συνιστά «χρήση και εκμετάλλευση» της υπηρεσίας στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους, η οποία δικαιολογεί τη μετάθεση του τόπου παροχής της υπηρεσίας από την τρίτη χώρα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, παρά το γεγονός ότι ούτε ο παρέχων την υπηρεσία φορέας εκμεταλλεύσεως κινητής τηλεφωνίας ούτε ο τελικός πελάτης είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης και ο τελικός πελάτης δεν έχει καν κατοικία ή συνήθη διαμονή εντός της Ένωσης;

Έχει το άρθρο 59α, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της οδηγίας 2008/8, την έννοια ότι ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως οι διαλαμβανόμενες στο πρώτο ερώτημα, οι οποίες παρέχονται εκτός του εδάφους της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 59 της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της οδηγίας 2008/8, δύναται να μετατεθεί εντός κράτους μέλους, παρά το γεγονός ότι ούτε ο παρέχων την υπηρεσία φορέας εκμεταλλεύσεως κινητής τηλεφωνίας ούτε ο τελικός πελάτης είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ο δε τελικός πελάτης δεν έχει καν κατοικία ή συνήθη διαμονή εντός της Ένωσης, και τούτο για τον λόγο και μόνον ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας που παρέχονται στην τρίτη χώρα δεν υπόκεινται σε φόρο παρόμοιο με τον προβλεπόμενο στη νομοθεσία της Ένωσης φόρο προστιθέμενης αξίας;

____________

1     Οδηγία του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).

2     Οδηγία του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ 2008, L 44, σ. 11).