Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht (Austria) w dniu 5 sierpnia 2019 r. – SK Telecom Co. Ltd.

(Sprawa C-593/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SK Telecom Co. Ltd.

Druga strona postępowania: Finanzamt Graz-Stadt

Pytania prejudycjalne

Czy art. 59a lit. b) dyrektywy 2006/112/WE1 w brzmieniu nadanym przez art. 2 dyrektywy 2008/8/WE2 należy interpretować w ten sposób, że korzystanie z roamingu w państwie członkowskim w postaci dostępu do krajowej sieci telefonii ruchomej w celu nawiązywania połączeń przychodzących i wychodzących przez „klienta końcowego niebędącego podatnikiem”, który tymczasowo przebywa na obszarze kraju, stanowi „użytkowanie i wykorzystanie” na obszarze kraju, które uprawnia do przeniesienia miejsca świadczenia z kraju trzeciego do tego państwa członkowskiego, mimo że ani operator telefonii ruchomej świadczący usługę, ani klient końcowy nie mają siedziby na terytorium Wspólnoty, a klient końcowy nie ma też stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu na terytorium Wspólnoty?

Czy art. 59a lit. b) dyrektywy 2006/112 w brzmieniu nadanym przez art. 2 dyrektywy 2008/8 należy interpretować w ten sposób, że miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych opisanych w pytaniu pierwszym, które zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/112 w brzmieniu nadanym przez art. 2 dyrektywy 2008/8 są świadczone poza Wspólnotą, może zostać przeniesione na terytorium państwa członkowskiego tylko dlatego, że usługi telekomunikacyjne w kraju trzecim nie podlegają żadnej daninie, która byłaby porównywalna z podatkiem od wartości dodanej obowiązującym w prawie Unii, mimo że ani operator telefonii ruchomej świadczący usługę, ani klient końcowy nie mają siedziby na terytorium Wspólnoty, a klient końcowy nie ma też stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu na terytorium Wspólnoty?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

2 Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.U. 2008, L 44, s. 11).