Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 22 października 2019 r. – 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Sprawa C-775/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Strona przeciwna: Hauptzollamt Singen

Pytania prejudycjalne

1.     Czy płatności, które nabywca towaru uiszcza dodatkowo do ceny sprzedaży w zależności do wielkości jego przychodów przez okres czterech lat, raz w roku, z tego tytułu że ma prawo do sprzedaży towaru

na określonym obszarze,

po raz pierwszy w ogóle,

na zasadzie wyłączności oraz

w sposób stały

stanowią opłaty licencyjne w rozumieniu art. 32 ust.1 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny1 , które dodaje się do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary zgodnie z art. 32 ust. 5 lit. b) KC w związku z art. 157 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania kodeksu celnego2 ?

2.     Czy takie wynagrodzenia dodaje się w danym wypadku jedynie proporcjonalnie do ceny zapłaconej lub należnej za przywożone towary, a jeśli tak, to na podstawie jakiego kryterium?

____________

1 Dz.U. 1992, L 302, s. 1.

2 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. 1993, L 253, s. 1).