Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 22. októbra 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(vec C-775/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Singen

Prejudiciálne otázky

1.    Ide v prípade platieb, ktoré kupujúci tovaru uskutočňuje raz ročne ako príplatok ku kúpnej cene v závislosti od výšky dosiahnutého obratu počas obdobia štyroch rokov za to, že môže predávať tovar

na konkrétnom území,

úplne po prvý raz,

výhradne a

dlhodobo,

o licenčné poplatky v zmysle článku 32 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva1 (ďalej len „CK“), ktoré sa pripočítavajú k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo sa má zaplatiť za dovážaný tovar podľa článku 3[2] ods. 5 písm. b) CK v spojení s článkom 157 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva2 (ďalej len „VN-CK“)?

2.    Majú sa prípadne takéto odplaty pripočítať k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo sa má zaplatiť za dovážaný tovar, len v pomernej časti a ak áno, na základe akých kritérií?

____________

1 Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

2 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).