Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 28. oktoobril 2019 – TUIfly GmbH versus EUflight.de GmbH

(kohtuasi C-792/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: TUIfly GmbH

Vastustaja apellatsioonimenetluses: EUflight.de GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas streigi korral on lennu tühistamise või saabumisel pikaajalise hilinemise põhjuseks erakorralised asjaolud määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses ka juhul, kui streik vaidluse esemeks olevat lendu vahetult ei puudutanud ja see lend oleks saanud toimuda plaanipäraselt, kuid kuna lennuettevõtja võttis streigi tõttu meetmeid lennuplaani ümberkorraldamiseks (käesoleval juhul kasutas kõnealuse lennu jaoks ette nähtud lennukit streigi tagajärgede kõrvaldamiseks), siis lend tühistati või hilines?

2.    Juhul kui lennuettevõtja võib hüvitise maksmise kohustusest vabaneda ka ümberkorraldusmeetme võtmise korral:

Kas määrav on see, et ümberkorraldusmeedet rakendati juba enne streigi algust, mil ei olnud veel teada, millist lendu streik lõpuks puudutab, või tuleb hüvitise maksmise kohustusest vabanemine kõne alla ka juhul, kui lennuplaan korraldati ümber alles streigi ajal või pärast streiki, mil oli juba teada, et vaidluse esemeks olevat lendu streik vahetult ei puudutanud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).