Жалба, подадена на 20 ноември 2019 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав състав) на 10 септември 2019 г. по дело T-883/16, Република Полша/Европейска комисия

(Дело C-848/19 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: J. Möller, D. Klebs, подпомагани от H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, V. Vacha, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Република Полша, Европейска комисия, Република Латвия и Република Литва

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 10 септември 2019 г. по дело T-883/16,

дело T-883/16 да бъде върнато на Общия съд за ново разглеждане,

Съдът да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания:

1. Първо основание: принципът на енергийната солидарност не е правен критерий и не задължава изпълнителните органи да предприемат определени действия

Принципът на енергийната солидарност по член 194 ДФЕС е общ ръководен принцип и като такъв е чисто политическо понятие, а не правен критерий.

От закрепения в първичното право принцип на енергийната солидарност не могат да произтичат конкретни права и задължения за Съюза и/или за държавите членки. По-конкретно, от този абстрактен ръководен принцип не следват задължения за изпълнителните органи като например контролни задължения за Комисията в процеса ѝ на вземане на решения.

Поради абстрактността и неопределеността си понятието за енергийна солидарност не може да се прилага по съдебен ред.

2. Второ основание: принципът на енергийната солидарност е неприложим в настоящия случай

Принципът на енергийната солидарност е просто резервен механизъм, който се прилага само по изключение и при строго определени условия, а не следва да се взема предвид във всяко решение на Европейската комисия.

Не са налице условията за прилагане на този резервен механизъм в спорното Решение C(2016) 6950 на Европейската комисия.

3. Трето основание: Европейската комисия е спазила принципа на енергийната солидарност

Ако се допусне, че принципът на енергийната солидарност всъщност е приложим за спорното Решение C(2016) 6950 на Европейската комисия (което не е така), следва да се приеме, че Европейската комисия е спазила този принцип в решението си.

При вземането на решението си Европейската комисия изцяло е съобразила последиците както за полския, така и за европейския газов пазар.

При разглеждането на критериите по член 36, параграф 1, буква а) от Директива 2009/73/ЕО само гарантирането на сигурността на доставките следва да се взема предвид като израз на принципа на енергийната солидарност.

Сигурността на доставките в Полша не е била и не е застрашена.

4. Четвърто основание: не е било необходимо в решението изрично да се споменава принципът на енергийната солидарност

Не е било необходимо в спорното Решение C(2016) 6950 изрично да се посочат всички мотиви на Европейската комисия за приемането му. Няма процесуално изискване по въпроса в каква степен европейската администрация трябва да мотивира решенията си.

Мотивите за административните мерки трябва просто да дават възможност да се установи каква е целта на мярката, без да е необходимо да съдържат всички релевантни фактически и правни съображения.

Законосъобразността на решенията на Европейската комисия не може да зависи от това дали в тях са споменати определени понятия.

5. Пето основание: твърдяното процесуално нарушение не е основание за отмяна на спорното Решение C(2016) 6950

Дори ако се допусне, че при приемането на спорното Решение C(2016) 6950 е допуснато процесуално нарушение (което не е така), това не е трябвало да се смята за основание за отмяната на решението, тъй като правилните от материалноправна гледна точка решения по принцип не следва да се отменят съгласно член 263, втора алинея ДФЕС само заради евентуални процесуални нарушения.

____________