Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (Nemčija) 23. oktobra 2019 – Koch Media GmbH/HC

(Zadeva C-785/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Saarbrücken

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Koch Media GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: HC

Vprašanji za predhodno odločanje

1. (a)    Ali je treba člen 14 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine1 razlagati tako, da so z njim kot „pravni stroški“ ali kot „drugi izdatki“ zajeti potrebni odvetniški stroški, ki imetniku pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive o uveljavljanju nastanejo zato, ker izvensodno, z opominom, uveljavlja opustitveni zahtevek zoper kršitelja teh pravic?

(b)     Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), nikalen: ali je treba člen 13 Direktive o uveljavljanju razlagati tako, da so z njim kot odškodnine zajeti odvetniški stroški iz prvega vprašanja, točka (a)?

2. (a)    Ali je treba pravo Unije, zlasti ob upoštevanju

–    členov 3, 13 in 14 Direktive o uveljavljanju,

–    člena 8 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi2 in

–    člena 7 Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov3 ,

razlagati tako, da ima imetnik pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive o uveljavljanju načeloma pravico do povračila odvetniških stroškov iz prvega vprašanja, točka (a), v celoti, vsekakor pa do povračila njihovega ustreznega in bistvenega dela, tudi če

–    je kršitev pravic, ki je predmet pregona, storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, in

–    nacionalna ureditev za ta primer določa, da se taki odvetniški stroški praviloma lahko povrnejo samo glede na zmanjšano vrednost spora?

(b)     Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali je treba pravo Unije, navedeno v drugem vprašanju, točka (a), razlagati tako, da je odstopanje od načela iz drugega vprašanja, točka (a), v skladu s katerim je treba imetniku pravic odvetniške stroške iz prvega vprašanja, točka (a), povrniti v celoti ali vsekakor v ustreznem in bistvenem delu,

ob upoštevanju drugih dejavnikov (kot so na primer aktualnost dela, trajanje objave in to, da je kršitev storila fizična oseba zunaj svoje gospodarske ali poklicne dejavnosti)

mogoče,

tudi če gre pri kršitvi pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive o uveljavljanju za izmenjavo datotek (filesharing), torej za dajanje dela na voljo javnosti s tem, da se njegov brezplačni prenos ponuja vsem udeležencem prosto dostopne menjalne borze brez upravljanja digitalnih pravic?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.

3 UL 2009, L 111, str. 16.