Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 21 października 2019 r. – postępowanie karne przeciwko UC i TD

(Sprawa C-769/19)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Specializiran nakazatelen syd

Strony w postępowaniu głównym

UC i TD

Pytanie prejudycjalne

Czy krajowy akt normatywny – który w odniesieniu do wadliwego aktu oskarżenia (to jest o niejasnej, niepełnej lub sprzecznej treści) w żadnym wypadku nie dopuszcza możliwości usunięcia tych wad poprzez ich naprawienie przez prokuratora na posiedzeniu wstępnym sądu, na którym je stwierdzono, a zamiast tego zobowiązuje sąd w każdym przypadku do umorzenia postępowania sądowego i zwrotu sprawy prokuratorowi w celu sporządzenia nowego aktu oskarżenia, w sytuacji gdy skutkuje to znacznym opóźnieniem biegu postępowania karnego, a wady te można usunąć niezwłocznie na posiedzeniu sądu – jest zgodny z art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142/1, z 1.6.2012 R.), określoną w art. 47 akapit drugi [Karty praw podstawowych Unii Europejskiej] zasadą rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, zasadą pierwszeństwa prawa Unii i z zasadą poszanowania godności?

____________