Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankenthal (Nemecko) 17. septembra 2019 – OK/Daimler AG

(vec C-685/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgerichts Frankenthal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: OK

Žalovaná: Daimler AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel1 vykladať a uplatňovať v tom zmysle, že potrebu používania rušiaceho zariadenia v zmysle tohto ustanovenia možno potvrdiť len vtedy, ak nebolo ani s využitím dostupnej špičkovej technológie v okamihu udelenia typového schválenia pre príslušný model motorového vozidla možné zabezpečiť ochranu motora proti poškodeniu alebo havárii a bezpečnú prevádzku vozidla?

Otázka 2 v prípade kladnej odpovede na otázku 1:

Pripúšťajú sa výnimky zo zásadnej povinnosti spočívajúcej v použití špičkových technológií dostupných v okamihu udelenia typového schválenia z iných dôvodov, spočívajúcich napríklad v absencii dlhoročných skúseností, neprimeranej výške nákladov na špičkové technológie v porovnaní s inými technológiami, čo podstatným spôsobom ovplyvňuje predajnú cenu?

Otázka 2 v prípade zápornej odpovede na otázku 1:

Ide aj v prípade použitia v zásade povolených technologických komponentov o zakázané rušiace zariadenie vo forme takzvaného „tepelného okna“, pokiaľ sa príslušné parametre nastavené v rámci riadenia motora zvolia takým spôsobom, že čistenie výfukových plynov sa

a)    na základe zvolených teplôt vzhľadom na obvyklé teploty, ktoré možno počas väčšej časti roka očakávať

b)    na základe iných parametrov, spočívajúcich napríklad v aktuálnej nadmorskej výške, v ktorej sa motorové vozidlo nachádza, v relevantných regiónoch Nemecka, resp. v regiónoch európskeho vnútorného trhu

neaktivuje vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1.