Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Upravni sud u Zagrebu (Κροατία) στις 31 Οκτωβρίου 2019 – FRANCK d.d., Zagreb κατά Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Υπόθεση C-801/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Upravni sud u Zagrebu

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: FRANCK d.d., Zagreb

Καθού: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Προδικαστικά ερωτήματα

Μπορεί η εκ μέρους της προσφεύγουσας, η οποία δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παροχή υπηρεσίας συνιστάμενης στη διάθεση χρηματικών ποσών, έναντι εφάπαξ αμοιβής ανερχόμενης στο 1% του εκάστοτε ποσού, να θεωρηθεί ως «χορήγηση και […] διαπραγμάτευση πιστώσεων καθώς και […] διαχείριση πιστώσεων που ενεργείται από αυτόν που τις χορήγησε» κατά την έννοια του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας ΦΠΑ1 , παρά το γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν ορίζεται τυπικώς στη σύμβαση ως δανειστής;

Εμπίπτει το γραμμάτιο σε διαταγή, δηλαδή ένα αξιόγραφο το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση του εκδότη να καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό στον λήπτη που ορίζεται σε αυτό ως δανειστής ή στο πρόσωπο που απέκτησε στη συνέχεια το εν λόγω αξιόγραφο κατά τρόπο προβλεπόμενο από τον νόμο, στην έννοια των «λοιπών αξιογράφων» κατά το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας ΦΠΑ;

Αποτελεί η παρασχεθείσα από την προσφεύγουσα, έναντι αμοιβής βαρύνουσας τον εκδότη του γραμματίου και ανερχόμενης στο 1 % της αξίας του, υπηρεσία της εκχωρήσεως του εν λόγω γραμματίου από τη λήπτρια σε εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και της μεταβιβάσεως του εισπραχθέντος από την εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ποσού στον εκδότη του γραμματίου, καθώς και της παροχής στην εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων της εγγυήσεως ότι ο εκδότης του γραμματίου θα εκπληρώσει, κατά τη λήξη του, την υποχρέωση που απορρέει από αυτό:

α)    υπηρεσία απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ κατά την έννοια του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας ΦΠΑ ή

β)    υπηρεσία απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ κατά την έννοια του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας ΦΠΑ;

____________

1     Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).