Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravni sud u Zagrebu (Hrvaška) 31. oktobra 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

(Zadeva C-801/19)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Upravni sud u Zagrebu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FRANCK d.d., Zagreb

Tožena stranka: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali storitev dajanja denarnih sredstev na voljo, ki jo opravlja tožeča stranka, ki ni finančna institucija, proti plačilu enkratne provizije v višini 1 %, pomeni storitev, ki jo je mogoče šteti za „dajanje kreditov in posredovanje v zvezi s krediti ter upravljanje kreditov s strani osebe, ki kredit odobri“ v smislu določbe člena 135(1)(b) Direktive o DDV1 , čeprav tožeča stranka v pogodbi ni formalno navedena kot posojilodajalka?

2.    Ali se menica oziroma vrednostni papir, ki izdajatelja zavezuje, da določeni denarni znesek plača osebi, ki je na tem vrednostnem papirju označena kot upnik, ali osebi, ki je ta vrednostni papir pozneje pridobila na z zakonom predpisan način, šteje za „drug plačilni instrument“ v smislu člena 135(1)(d) Direktive o DDV?

3.    Ali storitev tožeče stranke, ki je v tem, da je tožeča stranka z denarno provizijo v višini 1 %, ki jo je prejela od izdajatelja menice, pridobljeno menico prenesla na družbo za faktoring, znesek, pridobljen od družbe za faktoring, pa je prenesla na izdajatelja menice in pri tem družbi za faktoring jamčila, da bo izdajatelj menice plačal obveznost iz menice ob njeni zapadlosti, pomeni:

(a)    storitev, ki je oproščena DDV, v smislu člena 135(1)(b) Direktive o DDV

(b)    storitev, ki je oproščena DDV, v smislu člena 135(1)(d) Direktive o DDV?

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006., L 347, str. 1).