Жалба, подадена на 26 ноември 2019 г. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 септември 2019 г. по дело T-629/17, Чешка република/Комисия

(Дело C-826/19 P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Полша

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд по дело T-629/17,

да се отмени Решение за изпълнение C(2017) 4682 на Комисията,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква едно основание за обжалване — нарушение на член 16, буква б) от Директива 2004/181 .

Той посочва, че обжалваното съдебно решение следва да се отмени, тъй като Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, когато е стигнал до извода, че изключението по член 16, буква б) от Директива 2004/18 се отнася до обществените поръчки за програмни материали само когато възлагащият орган е радио-телевизионно дружество. От текста, целта, системата и законодателната история на разпоредбата обаче личало, че спорното изключение следва да се прилага и в случаите, в които радио-телевизионното дружество е страна по договора в качеството на доставчик на програмните материали, както е било при спорната поръчка в Чешката република.

Според жалбоподателя, като се има предвид, че финансовата корекция, приложена в Решение C(2017) (4682) на Комисията, е мотивирана единствено с това, че възлагащият орган за спорната поръчка не е радио-телевизионно дружество, наред с обжалваното съдебно решение следва да се отмени и това решение на Комисията.

____________

1 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116 и поправка в OB L 182, 2008 г., стр. 282).