Tšehhi Vabariigi 26. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 12. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-629/17: Tšehhi Vabariik versus komisjon

(kohtuasi C-826/19 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Poola Vabariik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-629/17;

tühistada komisjoni rakendusotsus C (2017) 4682;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse toetuseks esitab apellant üheainsa väite, mis käsitleb direktiivi 2004/181 artikli 16 punkti b rikkumist.

Üldkohtu otsus tuleb tühistada, kuna Üldkohus on teinud õigusliku hinnangu andmisel vea, otsustades, et direktiivi 2004/18 artikli 16 punktis b ette nähtud erand hõlmab programme puudutavaid riigihankeid üksnes siis, kui hankija on ringhäälinguorganisatsioon. Asjaomase sätte sõnastusest, eesmärgist, ülesehitusest ja arengust nähtub siiski, et seda erandit saab kohaldada ka siis, kui ringhäälinguorganisatsioon on lepingupool, kes on programmi tootja, millega on tegemist vaidlusaluste hangete puhul Tšehhi Vabariigis.

Võttes arvesse seda, et komisjoni rakendusotsusega C (2017) 4682 kohaldatud finantskorrektsioon põhines ainult asjaolul, et hankija ei ole ringhäälinguorganisatsioon, tuleb tühistada nii see otsus kui ka Üldkohtu otsus.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).