Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 12. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 26. novembra 2019 v zadevi T-629/17, Češka republika/Komisija

(Zadeva C-826/19 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnik: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agenti)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Poljska republika

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-629/17 razveljavi;

Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 4682 razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlog in bistvene trditve

Pritožnica navaja en sam pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 16(b) Direktive 2004/181 .

Izpodbijano sodbo je treba razveljaviti, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da se izključitev, določena v členu 16(b) Direktive 2004/18, na javna naročila programskega materiala nanaša samo takrat, kadar je naročnik radiotelevizijska družba. Vendar iz besedila, cilja, sistematike in zakonodajne zgodovine tega predpisa izhaja, da je treba zadevno izjemo uporabiti tudi za položaj, v katerem je radiotelevizijska družba stranka pogodbe, ki dobavlja programski material, kot je to bilo v primeru spornih naročil v Češki republiki.

Glede na to, da je finančni popravek, ki je bil naložen s sklepom Komisije C(2017) 4682, temeljil zgolj na okoliščini, da v primeru spornega naročila naročnik ni bila radiotelevizijska družba, je treba poleg razveljavitve izpodbijane sodbe tudi razglasiti ničnost tega sklepa.

____________

1 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).