Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 15 noiembrie 2019 – C.J./Région wallonne

(Cauza C-830/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Namur

Părțile din procedura principală

Reclamant: C.J.

Pârâtă: Région wallonne

Întrebarea preliminară

Articolele 2, 5 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului1 coroborate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii2 se opun ca, în cadrul punerii în aplicare a acestor dispoziții, statele membre să țină seama de întreaga exploatație, iar nu doar de partea din aceasta deținută de tânărul fermier și/sau de unitățile de lucru (UL) pentru a stabili pragurile inferioare și superioare atunci când exploatația agricolă este organizată sub forma unei asocieri de fapt în care tânărul fermier dobândește o cotă indiviză și devine șef al exploatației, însă nu cu titlu exclusiv?

____________

1 JO 2013, L 347, p. 487.

2 JO 2014, L 227, p. 1.