Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 24.10.2019 – B-GmbH v. Finanzamt D

(asia C-797/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: B-GmbH

Revision-menettelyn vastapuoli: Finanzamt D

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kyse on tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvasta valtiontuesta, jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan pääomayhtiölle liiketoiminnasta, jonka harjoittamisesta ei saada toiminnan kulut kattavaa vastiketta, (jatkuvasti) aiheutuvia tappioita on tosin lähtökohtaisesti pidettävä peiteltynä voitonjakona eivätkä ne vastaavasti saa pienentää pääomayhtiön tulosta, mutta sellaisten pääomayhtiöiden tapauksessa, joiden äänienemmistö on suoraan tai välillisesti julkisoikeudellisilla oikeushenkilöillä, jatkuvasti tappiollisesta liiketoiminnasta ei aiheudu näitä oikeudellisia seurauksia, jos kyseiset yhtiöt harjoittavat asianomaista liiketoimintaa liikenne-, ympäristö-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- tai terveyspoliittisista syistä?

____________