Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – B-GmbH/Finanzamt D

(Lieta C-797/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: B-GmbH

Atbildētāja: Finanzamt D

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pastāv valsts atbalsts, uz kuru attiecas šis noteikums, ja saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu kapitālsabiedrības (pastāvīgi) zaudējumi no saimnieciskas darbības, kas tiek veikta ienākumiem nesedzot izmaksas, principā ir gan uzskatāmi par slēptu peļņas sadali, un attiecīgi tie nedrīkst samazināt kapitālsabiedrības peļņu, tomēr šīs tiesiskās sekas nevar attiecināt uz kapitālsabiedrību, kurās balsstiesību vairākums tieši vai netieši pieder publisko tiesību juridiskajām personām, uzņēmējdarbību, kas pastāvīgi rada zaudējumus, ja tās attiecīgo uzņēmējdarbību veic transporta, sociālo, kultūras, izglītības vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ?

____________