Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) dne 4. listopadu 2019 – „DSK Bank“ EAD, „FrontEx International“ EAD

(Věc C-807/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofiyski rayonen sad

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky v řízení o platebním rozkazu: „DSK Bank“ EAD a „FrontEx International“ EAD

Předběžné otázky

Představuje okolnost, že jeden vnitrostátní soud vykazuje podstatně vyšší pracovní zatížení než jiné soudy stejného stupně a soudci tohoto soudu proto nemohou současně přezkoumat jim předložené listiny, na jejichž základě musí nebo může být nařízena předběžná vykonatelnost, a přijmout svá rozhodnutí v přiměřené lhůtě, sama o sobě porušení pravidel unijního práva týkajících se ochrany spotřebitele nebo porušení jiných základních práv?

Musí vnitrostátní soud odmítnout vydat rozhodnutí, v jejichž důsledku může dojít k výkonu rozhodnutí, pokud proti nim spotřebitel nepodá odpor, má-li vážné podezření, že se návrh opírá o zneužívající ujednání ve spotřebitelské smlouvě, spis však v tomto směru neobsahuje žádné jednoznačné důkazy?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku, je přípustné, aby si vnitrostátní soud, má-li takovéto podezření, vyžádal dodatečné důkazy od smluvní strany, která je prodávajícím nebo poskytovatelem, ačkoliv podle vnitrostátního práva takovouto pravomoc v rámci řízení, v němž má být případně vykonatelné rozhodnutí přijato, nemá, pokud dlužník nepodá odpor?

Platí náležitosti zjištění učiněného vnitrostátním soudem z úřední povinnosti, které byly zavedeny unijním právem v souvislosti se směrnicemi k harmonizaci spotřebitelského práva, také v případech, v nichž vnitrostátní zákonodárce poskytuje spotřebitelům dodatečnou ochranu (více práv) prostřednictvím vnitrostátního zákona provádějícího určité ustanovení směrnice, které poskytnutí takovéto vyšší ochrany připouští?

____________