Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 4. novembril 2019 – „DSK Bank“ EAD ja „FrontEx International“ EAD

(kohtuasi C-807/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Avaldajad maksekäsumenetluses: „DSK Bank“ EAD ja „FrontEx International“ EAD

Eelotsuse küsimused

Kas sellega, et liikmesriigi kohtul on tunduvalt suurem töökoormus kui teistel sama astme kohtutel, mistõttu ei saa selle kohtu kohtunikud korraga läbi vaadata neile esitatud dokumente, mille alusel tuleb esialgselt täitmisele pööramine ette näha või saab seda teha, ja neil ei ole võimalik teha oma otsuseid mõistliku tähtaja jooksul, rikutakse tarbijakaitset reguleerivaid liidu õigusnorme või muid põhiõigusi?

Kas liikmesriigi kohus peab keelduma otsuste tegemisest, mis võivad juhul, kui tarbija ei esita vastuväidet, kaasa tuua täitmisele pööramise, kui kohtul on tõsised kahtlused, et avaldus põhineb ebaõiglasel tingimusel tarbijalepingus, olgugi et menetlustoimik selle kohta siduvaid tõendeid ei sisalda?

Kas juhul, kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt, on lubatav, et kõnealuste kahtluste korral nõuab liikmesriigi kohus ettevõtjast lepingupoolelt lisatõendeid, kuigi riigisisese õiguse kohaselt ei ole kohtul sellises menetluses, milles võidakse teha täitmisele pööratav otsus, asjaomast pädevust, kui võlgnik vastuväidet ei esita?

Kas nõuded, mis on liidu õiguses seoses tarbijakaitseõiguse ühtlustamist reguleerivate direktiividega kehtestatud liikmesriigi kohtule, kes peab omal algatusel tuvastama teatavate asjaolude olemasolu, on kohaldatavad ka juhtudel, mil liikmesriigi seadusandja pakub tarbijatele lisakaitset (lisaõigusi) riigisisese seadusega, mis võtab üle direktiivi teatava sätte, mille alusel on sellise suurema kaitse andmine lubatud?

____________