Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 31 oktober 2019 – Ligue des droits humains mot Conseil des ministres

(Mål C-817/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour constitutionnelle

Parter i det nationella målet

Sökande: Ligue des droits humains

Motpart: Conseil des ministres

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),1 jämförd med artikel 2.2 d i samma förordning, tolkas så, att den är tillämplig på en sådan nationell lagstiftning som lagen av den 25 december 2016 om behandling av passageraruppgifter, som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet2 och rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare3 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG4 ?

2.    Är bilaga I till direktiv (EU) 2016/681 förenlig med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såtillvida som de uppgifter som anges i bilagan är mycket omfattande – särskilt de uppgifter som avses i punkt 18 i bilaga I till direktiv (EU) 2016/681 vilka går utöver de uppgifter som avses i artikel 3.2 i direktiv 2004/82/EG – och såtillvida som uppgifterna sammantagna skulle kunna röja känsliga uppgifter, och därigenom gå utöver vad som är ”strängt nödvändigt”?

3.    Är punkterna 12 och 18 i bilaga I till direktiv (EU) 2016/681 förenliga med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såtillvida som de uppgifter som avses i dessa punkter, med hänsyn till ordet ”inklusive”, anges som exempel och inte på ett uttömmande sätt, med följden att kravet på precision och klarhet i regler som innebär ett ingrepp i rätten till respekt för privatlivet och i rätten till skydd av personuppgifter inte iakttas?

4.    Är artikel 3 led 4 i direktiv (EU) 2016/681 och bilaga I till samma direktiv förenliga med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såtillvida som det system för generell insamling, överföring och behandling av passageraruppgifter som införs genom dessa bestämmelser avser varje person som använder det berörda transportmedlet, oberoende av objektiva omständigheter som ger anledning att anse att denna person kan utgöra en risk för den allmänna säkerheten?

5.    Ska artikel 6 i direktiv (EU) 2016/681, jämförd med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den angripna lagen, enligt vilken ett av syftena med behandlingen av PNR-uppgifter kan vara underrättelse- och säkerhetstjänstens övervakning av sådan verksamhet som omfattas av dess befogenheter, varigenom detta syfte inordnas under förebyggande, förhindrande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott och grov brottslighet?

6.    Är artikel 6 i direktiv (EU) 2016/681 förenlig med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såtillvida som den förhandsbedömning, som införs genom den artikeln och som vidtas genom en jämförelse mellan passageraruppgifter och databaser och på förhand fastställda kriterier, systematiskt och generellt ska tillämpas på sådana uppgifter, oberoende av objektiva omständigheter som ger anledning att anse att berörda passagerare kan utgöra en risk för den allmänna säkerheten?

7.    Kan begreppet ”annan nationell myndighet som … är behörig” enligt artikel 12.3 i direktiv (EU) 2016/681 tolkas så, att det avser den enhet för passagerarinformation som har inrättats genom lagen av den 25 december 2016, och som således skulle kunna ge tillstånd till tillgång till PNR-uppgifter, efter utgången av en sexmånadersfrist, i samband med punktvisa efterforskningar?

8.    Ska artikel 12 i direktiv (EU) 2016/681 jämförd med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den angripna lagen, i vilken det föreskrivs en allmän lagringstid på fem år för uppgifterna tidsfrist, varvid det inte görs någon åtskillnad beroende på om det vid förhandsbedömningen framkommit att de berörda passagerarna kan en risk för den allmänna säkerheten eller ej?

9.    a) Är direktiv 2004/82/EG förenligt med artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen och med artikel 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såtillvida som de skyldigheter som införs genom direktivet är tillämpliga på flygningar inom Europeiska unionen?

b) Ska direktiv 2004/82/EG jämfört med artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att det utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den angripna lagen, vilken, i syfte att bekämpa olaglig invandring och förbättra gränskontrollerna, tillåter ett system för insamling och behandling av uppgifter om passagerare ”som reser till eller från Belgien eller som befinner sig där i transit”, vilket indirekt skulle kunna innebära ett återinförande av kontrollerna vid de inre gränserna?

10.    Om Cour constitutionnelle, på grundval av svaren på de föregående frågorna, kommer fram till att den angripna lagen, som bland annat införlivar direktiv (EU) 2016/681, åsidosätter en eller flera av de skyldigheter som följer av de bestämmelser som anges i dessa frågor, kan den då tillfälligt låta rättsverkningarna av lagen av den 25 december 2016 om behandling av passagerares uppgifter bestå för att undvika rättslig osäkerhet och för att möjliggöra att de uppgifter som redan samlats in och lagrats fortfarande kan användas för de syften som anges i lagen?

____________

1 EUT L 119, 2016, s. 1.

2 EUT L 119, 2016, s. 132.

3 EUT L 261, 2004, s. 24.

4 EUT L 283, 2010, s. 1.