Решение на Съда (първи състав) от 28 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд - България) — наказателно производство срещу DK

(Дело C-653/19 PPU)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство — Член 6 — Тежест на доказване — Продължаване на задържането под стража на обвиняем)

Език на производството:български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

DK

в присъствието на: Специализирана прокуратура

Диспозитив

Член 6 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство и членове 6 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз не са приложими към национален закон, който обуславя освобождаването на задържано под стража лице от това то да докаже наличието на нови обстоятелства, даващи основание за това освобождаване.

____________

1 ОВ C 399, 25.11.2019 г.