Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd – Bulharsko) – trestné konanie proti DK

(vec C-653/19 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie –Súdna spolupráca v trestných veciach – Smernica (EÚ) 2016/343 – Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní – Článok 6 – Dôkazné bremeno – Ponechanie obvinenej osoby vo vyšetrovacej väzbe)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

DK

za účasti: Specializirana prokuratura

Výrok rozsudku

Článok 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní, ani články 6 a 47 Charty základných práv Európskej únie sa neuplatňujú na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá podmieňuje prepustenie osoby umiestnenej do vyšetrovacej väzby tým, že táto osoba preukáže existenciu nových okolností odôvodňujúcich toto prepustenie na slobodu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 399, 25.11.2019.