Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 26. november 2019 – Slovak Telekom a.s. mod Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Sag C-857/19)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i hovedsagen

Appellant: Slovak Telekom a.s.

Indstævnt: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Præjudicielle spørgsmål

Spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 11, stk. 6, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 1 :

Betyder formuleringen »mister medlemsstaternes konkurrencemyndigheder deres kompetence til at anvende traktatens artikel 81 og 82« 2 , at medlemsstaternes myndigheder fratages deres kompetence til at anvende traktatens artikel 81 og 82?

Omhandler artikel 50 (retten til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for den samme lovovertrædelse) i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, proklameret den 7. december 2000 i Nice, også administrative lovovertrædelser bestående i misbrug af dominerende stilling som omhandlet i artikel 102 TEUF, for hvilke Kommissionen og myndigheden i en medlemsstat hver især og uafhængigt af hinanden har anvendt sanktioner i forbindelse med udøvelsen af den kompetence, der er tillagt dem ved artikel 11, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002?

____________

1     EFT 2003, L 1, s. 1.

2     [i artikel 11, stk. 6, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003].