Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 26. novembril 2019 – Slovak Telekom a.s. versus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(kohtuasi C-857/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Slovak Telekom a.s.

Vastustaja: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimused

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta1 artikli 11 lõike 6 esimese lause tõlgendamiseks:

Kas sõnastus „kaotavad liikmesriikide konkurentsiasutused pädevuse kohaldada asutamislepingu artikleid 81 ja 82“2 tähendab seda, et liikmesriikide asutused kaotavad õiguse kohaldada asutamislepingu artikleid 81 ja 82?

Kas Niceʼis 7. detsembril 2000 välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 50 (mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeld) kohaldatakse ka haldusõigusrikkumiste suhtes, mis on seotud turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 tähenduses, mille eest komisjon ja liikmesriigi asutus on määranud eraldi ja iseseisvalt sanktsioonid oma volituste teostamise raames nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõike 6 alusel?

____________

1 EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.

2 [nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõike 6 esimeses lauses].