Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 14 ноември 2019 г. — Banco di Desio e della Brianza SpA и др./YX, ZW

(Дело C-831/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Ответници: YX, ZW

Преюдициални въпроси

Допускат ли членове 6 и 7 от Директива 93/13/ЕИО1 във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и при какви условия национална правна уредба като посочената, която не позволява на съда по изпълнението да извърши присъщ контрол на влязло в сила изпълнително основание, когато потребителят, след като узнае положението си (като това узнаване преди това е било изключено в развиващата се съдебна практика), изисква да се извърши такъв контрол?

Допускат ли членове 6 и 7 от Директива 93/13/ЕИО във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и при какви условия национална правна уредба, която предвид имплицитната сила на пресъдено нещо, че не е налице неравноправност на договорна клауза, е пречка съдът по изпълнението, който трябва да се произнесе по възражение на потребителя срещу изпълнението, да констатира такава неравноправност и може ли да се счита, че е налице такава пречка, включително когато във връзка с развиващата се съдебна практика, действаща към момента на формиране на силата на пресъдено нещо, не е била позволена преценка за неравноправност на клаузата, тъй като поръчителят не може да бъде квалифициран като потребител?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).