Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 14. novembril 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA jt versus YX, ZW

(kohtuasi C-831/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Kostjad: YX, ZW

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 93/13/EMÜ1 artiklitega 6 ja 7 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus – ja kui on, siis millistel tingimustel – sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on siin kirjeldatud ja mis ei lase täitevkohtunikul jõustunud kohtulikku täitedokumenti sisulisest aspektist kontrollida, kui tarbija, kes on oma staatusest teada saanud (kusjuures varem oli sellest teadmine pretsedendiõiguse tõttu välistatud), palub tal seda teha?

Kas direktiivi 93/13/EMÜ artiklitega 6 ja 7 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus – ja kui on, siis millistel tingimustel – sellised õigusnormid nagu liikmesriigi normid, mis takistavad täitevkohtunikul, kellele tarbija on esitanud sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi, lepingutingimuse ebaõiglust tuvastada, kui varasemast jõustunud kohtulahendist tuleneb vaikimisi, et tingimus ei ole ebaõiglane; ja kas sellise takistamisega on tegemist ka siis, kui jõustunud kohtulahendi tegemise ajal kehtinud pretsedendiõiguse kohaselt oli lepingutingimuse ebaõigluse hindamine välistatud, kuna käendajat ei saanud tarbijaks kvalifitseerida?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).