Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 Bolívarovská republika Venezuela proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého, rozšířeného senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-65/18, Venezuela v. Rada

(Věc C-872/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bolívarovská republika Venezuela (zástupci: L. Giuliano a F. Di Gianni, avvocati)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž jím byla žaloba odmítnuta jako nepřípustná;

rozhodl, že je žaloba navrhovatelky přípustná a vrátil věc Tribunálu k meritornímu rozhodnutí; a

uložil Radě náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka jediný důvod rozdělený na tři části.

Tribunál nesprávně vyložil kritérium bezprostředního dotčení stanovené ve čtvrtém pododstavci článku 263 SFEU ve světle rozsudku Almaz-Antey:

Tribunál aplikoval nesprávný test pro účely posouzení, zda je Bolívarovská republika Venezuela bezprostředně dotčena spornými ustanoveními1 .

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož opomenul některé zásadní okolnosti projednávaného případu při aplikaci kritéria bezprostředního dotčení ve smyslu rozsudku Almaz-Antey.

Tribnál nezohlednil faktické účinky sporných ustanovení na Bolívarovskou republiku Venezuelu.

____________

1 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 60).