Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2019 door de Bolivariaanse Republiek Venezuela tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer – uitgebreid) van 20 september 2019 in zaak T-65/18, Venezuela/Raad

(Zaak C-872/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Bolivariaanse Republiek Venezuela (vertegenwoordigers: F. Di Gianni en L. Giuliano, avvocati)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen voor zover daarbij het beroep niet-ontvankelijk is verklaard;

rekwirantes beroep ontvankelijk verklaren en de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor een uitspraak ten gronde; en

de Raad verwijzen in de kosten van deze procedure en van de procedure bij het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, dat uit drie onderdelen bestaat.

Het Gerecht heeft het criterium van rechtstreekse geraaktheid zoals bedoeld in de vierde alinea van artikel 263 VWEU verkeerd uitgelegd in het licht van de rechtspraak in de zaak Almaz-Antey:

Het Gerecht heeft de verkeerde toetsing toegepast om te beoordelen of de Bolivariaanse Republiek Venezuela rechtstreeks geraakt wordt door de litigieuze bepalingen1 .

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door, bij de toepassing van het criterium van rechtstreekse geraaktheid zoals vastgesteld in het arrest Almaz-Antey, voorbij te gaan aan enkele essentiële omstandigheden van het onderhavige geval.

Het Gerecht heeft verzuimd om de feitelijke gevolgen van de litigieuze bepalingen voor de Bolivariaanse Republiek Venezuela in aanmerking te nemen.

____________

1 Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PB 2017, L 295, blz. 60).