Pritožba, ki jo je Bolivarska republika Venezuela vložila 28. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 20. septembra 2019 v zadevi T-65/18, Venezuela/Svet

(Zadeva C-872/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Bolivarska republika Venezuela (zastopnika: L. Giuliano in F. Di Gianni, avvocati)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi, v delu, v katerem je bila tožba zavržena kot nedopustna;

ugotovi, da je tožba pritožnice dopustna in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da to vsebinsko odloči o zadevi; in

Svetu naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja le en pritožbeni razlog, ki ga razdeli na tri dele.

Splošno sodišče je napačno razlagalo merilo neposrednega nanašanja iz člena 263, četrti odstavek, PDEU glede na sodbo Almaz-Antey:

Splošno sodišče je uporabilo napačen preizkus pri presoji, ali se izpodbijane določbe1 neposredno nanašajo na Bolivarsko republiko Venezuelo.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker pri uporabi merila neposrednega nanašanja, kot je bilo določeno v sodbi Almaz-Anteyker, ni upoštevalo nekaterih bistvenih okoliščin tega primera.

Splošno sodišče ni upoštevalo dejanskih učinkov izpodbijanih določb na Bolivarsko republiko Venezuelo.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2017/2074 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli (UL L 295, 2017, str. 60).