Prasība, kas celta 2019. gada 19. novembrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-842/19)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: W. Roels un A. Armenia)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka, neveikdama visus pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu 2018. gada 12. aprīļa spriedumu lietā C-110/17, Komisija/Beļģija, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi LESD 260. panta 1. punktā noteiktos pienākumus;

piespriest Beļģijas Karalistei samaksāt kavējuma naudu 22 076,55 EUR apmērā par katru kavējuma dienu, kamēr nav izpildīts iepriekš minētais spriedums lietā C-110/17, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, līdz dienai, kad tiks izpildīts iepriekš minētais spriedums lietā C-110/17, šo summu iemaksājot kontā, kuru norādīs Komisija;

piespriest Beļģijas Karalistei samaksāt vai nu naudas sodu vismaz 2 029 000 EUR apmērā, vai – ja šis minimālais naudas soda apmērs tiktu pārsniegts – naudas sodu 4905,90 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no iepriekš minētā sprieduma C-110/17 pasludināšanas dienas līdz dienai, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, vai līdz dienai, kad tiks izpildīts iepriekš minētais spriedums lietā C-110/17 – atkarībā no tā, kas notiks agrāk, šo summu iemaksājot kontā, kuru norādīs Komisija;

piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija savā prasībā pārmet Beļģijas Karalistei, ka tā nav veikusi visus pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu Tiesas 2018. gada 12. aprīļa spriedumu.

____________