Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. novembrī Aeris Invest Sàrl iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 10. oktobra rīkojumu lietā T-599/18 Aeris Invest/VNV

(Lieta C-874/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Aeris Invest Sàrl (pārstāvji: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 10. oktobra rīkojumu lietā T-599/18 Aeris Invest/VNV, EU:T:2019:740, ciktāl Vispārējā tiesa ir nolēmusi, ka prasība ir nepieņemama;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai atkārtotai izskatīšanai, lai tā, ievērojot ar Tiesas nolēmumu izskatītos tiesību jautājumus, lemtu atbilstoši apelācijas sūdzības iesniedzējas pirmajā instancē izvirzītajiem prasījumiem, un

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu pirmo pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka ar apstrīdēto rīkojumu esot pārkāpts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2010, L 331, 12. lpp.), 20. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 47. pants. Apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka Vispārējā tiesā apstrīdētajam tiesību aktam esot obligātas tiesiskās sekas, jo galīgais vērtējums esot lēmuma par noregulējumu neatņemama sastāvdaļa.

Ar savu otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka ar apstrīdēto rīkojumu esot pārkāpts Hartas 17. pants. Apstrīdētajā rīkojumā veiktā Regulas Nr. 806/2014 interpretācija esot nesaderīga ar tiesībām uz īpašumu, ciktāl ar to tiek pieļauta iejaukšanās apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesībās uz īpašumu, nenodrošinot nekādu kompensāciju.

Saskaņā ar apelācijas sūdzības trešo pamatu ar apstrīdēto rīkojumu tiekot pārkāpts Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. punkta b) apakšpunkts. Pēc lēmuma par noregulējumu pieņemšanas un akciju vērtības samazināšanās agrākie Banco Popular akcionāri esot kļuvuši par uzņēmuma kreditoriem. Līdz ar to Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. punkta b) apakšpunkts esot piemērojams agrākiem akcionāriem, jo šajā normā esot paredzēts pienākums pieņemt lēmumu par “kreditoru prasījumu atjaunošanu” galīgā vērtējuma nolūkā.

Visbeidzot, ar savu ceturto pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka ar apstrīdēto rīkojumu esot pārkāpts Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. un 14. punkts, kā arī Hartas 41. pants, neņemot vērā, ka apstrīdētais tiesību akts rada obligātas tiesiskās sekas attiecībā uz apelācijas sūdzības iesniedzēju, ciktāl ar to AERIS tiekot liegta piekļuve jaunai un pilnīgai informācijai par tāda uzņēmuma grāmatvedības situāciju, kurā AERIS pieder 3,45 % akciju.

____________