Αναίρεση που άσκησαν στις 3 Δεκεμβρίου 2019 οι HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc και HSBC France κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο πενταμελές τμήμα) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-105/17, HSBC Holdings plc κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-883/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (εκπρόσωποι: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει το σημείο 2 του διατακτικού της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο πενταμελές τμήμα), της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-105/17, HSBC Holdings plc κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

να ακυρώσει το άρθρο 1, στοιχείο β΄, της αποφάσεως C(2016) 8530 τελικό της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση AT.39914 – Παράγωγα Επιτοκίου σε Ευρώ)1 · επικουρικώς, να ακυρώσει το άρθρο 1, στοιχείο β΄, της αποφάσεως αυτής καθόσον αφορά τη συμμετοχή της HSBC σε ενιαία και διαρκή παράβαση κατόπιν της 19ης Μαρτίου 2007· και

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η HSBC σε αμφοτέρους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Πρώτος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά την εκ μέρους της Επιτροπής παράβαση ουσιώδους τύπου, συγκεκριμένα δε σε αυτήν της προσβολής των δικαιωμάτων που απολαύει η HSBC βάσει των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας, της χρηστής διοικήσεως και του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας.

Δεύτερος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο εφαρμόζοντας εσφαλμένα το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ όσον αφορά τον εκ μέρους του χαρακτηρισμό του αντικειμένου της από 19 Μαρτίου 2007 χειραγωγήσεως και/ή παραμορφώνοντας το περιεχόμενο των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Τρίτος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο αποφαινόμενο ότι οι δύο συζητήσεις συνιστούσαν ως εκ του αντικειμένου τους παραβάσεις του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη κρίνοντας ότι ο ευνοϊκός προς τον ανταγωνισμό χαρακτήρας των συζητήσεων αυτών μπορούσε να ληφθεί υπόψη βάσει του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ μόνον στον πλαίσιο περιορισμών παρεπόμενων κύριας πράξεως ή στο πλαίσιο εκτιμήσεως βάσει του άρθρου 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ.

Τέταρτος λόγος: οι κρίσεις του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά δύο συζητήσεις της 12ης και 16ης Φεβρουαρίου 2007 συνιστούν προδήλως παραμόρφωση του περιεχομένου των αποδεικτικών στοιχείων που είχε στη διάθεσή του το εν λόγω δικαιοδοτικό όργανο.

Πέμπτος λόγος: η κρίση του Γενικού Δικαστηρίου ότι η ενιαία και διαρκής παράβαση την οποία εντόπισε με την απόφασή του έτεινε προς την επίτευξη ενιαίου σκοπού ενέχει δις πλάνη περί το δίκαιο: i) πρόδηλη παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά τη συζήτηση της 27ης Μαρτίου 2007· και ii) πλάνη περί το δίκαιο ως προς την κρίση ότι με τις δύο συζητήσεις για τις μέσες τιμές επιδιωκόταν η επίτευξη του καθορισθέντος από το Γενικό Δικαστήριο ενιαίου σκοπού.

Έκτος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο αποφαινόμενο ότι η HSBC μετείχε σε ενιαία και διαρκή παράβαση ενέχουσα συμπεριφορά η οποία δεν χαρακτηρίσθηκε στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως συμπεριφορά της HSBC συνιστώσα παράβαση.

____________

1 ΕΕ 2019, C 130, σ. 4.