Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T–105/17 HSBC Holdings plc u.c./Komisija

(Lieta C-883/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (pārstāvji: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, advokāte, M. Giner, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra sprieduma lietā T-105/17 HSBC Holdings plc u.c./Eiropas Komisija rezolutīvās daļas 2) punktu;

atcelt Komisijas Lēmuma C(2016) 8530 final (2016. gada 7. decembris) par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD)) 1 1. panta b) punktu; alternatīvi – atcelt 1. panta b) punktu daļā, kurā ir atzīts, ka pēc 2007. gada 19. marta HSBC ir piedalījusies vienotā un turpinātā pārkāpumā; un

uzdot Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas HSBC ir radušies saistībā ar lietu T-105/17 un šo apelācijas sūdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats – Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu attiecībā uz sekām, kādas ir radījis Komisijas pieļautais pārkāpums, neievērojot būtiskus procedūras noteikumus, proti, HSBC tiesības uz aizsardzību, nevainīguma prezumpcijas principu un labas pārvaldības principu.

Otrais pamats – Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, 2007. gada 19. marta manipulācijas mērķa kvalificēšanā nepareizi piemērodama LESD 101. panta 1. punktu un/vai sagrozot atbilstošos pierādījumus.

Trešais pamats – Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinādama, ka abas pārrunas ir uzskatāmas par LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu mērķa dēļ. It īpaši Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, apgalvodama, ka šo pārrunu “konkurenci veicinošā” daba var tikt ņemta vērā vienīgi vai nu saskaņā ar LESD 101. panta 1. punktu kā galvenajai operācijai aksesuāri ierobežojumi, vai arī LESD 101. panta 3. punkta vērtējuma kontekstā.

Ceturtais pamats – ar Vispārējās tiesas secinājumiem attiecībā uz abām 2007. gada 12. un 16. februāra pārrunām esot acīmredzami sagrozīti tiesā iesniegtie pierādījumi.

Piektais pamats – Vispārējās tiesas secinājumā, ka šīs tiesas konstatētajam vienotajam un turpinātajam pārkāpumam ir vienots mērķis, esot pieļautas divas tiesību kļūdas: i) acīmredzami sagrozīti fakti un pierādījumi saistībā ar 2007. gada 27. marta pārrunām un ii) tiesību kļūda secinājumā, ka abām pārrunām par mediānas cenām ir bijis Vispārējās tiesas konstatētais vienotais mērķis.

Sestais pamats – Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinādama, ka HSBC ir piedalījusies vienotā un turpinātā pārkāpumā attiecībā uz darbību, kas apstrīdētajā lēmumā nav tikusi identificēta kā darbība, ar kuru HSBC ir izdarījusi pārkāpumu.

____________

1 OV 2019, C 130, 4. lpp.