Överklagande ingett den 3 december 2019 av HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc och HSBC France av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i mål T-105/07, HSBC Holdings plc m.fl. mot kommissionen

(Mål C-883/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc och HSBC France (ombud: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, och M. Giner, advocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 i domslutet i den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i mål T-105/07, HSBC Holdings plc m.fl. mot kommissionen,

ogiltigförklara artikel 1 b i kommissionens beslut C(2016) 8530 final av den 7 december 2016 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD))1 eller, alternativt, ogiltigförklara artikel 1 b i den del som avser HSBC:s deltagande i en enda och fortlöpande överträdelse efter den 19 mars 2007, samt

förplikta kommissionen att ersätta HSBC:s rättegångskostnader i mål T-105/17 och i förevarande mål om överklagande.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i sin bedömning av kommissionens åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, närmare bestämt HSBC:s rättigheter enligt principerna om oskuldspresumtion, god förvaltning och rätten till försvar.

Andra grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa artikel 101.1 FEUF på ett felaktigt sätt i sin bedömning av syftet med den manipulation som ägde rum den 19 mars 2007 och/eller genom att missuppfatta bevisningen.

Tredje grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att slå fast att de två diskussionerna utgör åsidosättanden genom syfte av artikel 101.1 FEUF. Tribunalen har särskilt gjort fel genom att anse att den konkurrensfrämjande arten av HSBC:s diskussioner endast kan beaktas enligt artikel 101.1 FEUF vad avser antingen begränsningar som är underordnade i förhållande till en överordnad åtgärd eller som avser en bedömning enligt artikel 101.3 FEUF.

Fjärde grunden: Tribunalens slutsatser avseende de två diskussionerna av den 12 och den 16 februari 2007 visar att tribunalen helt uppenbart har missuppfattat anförd bevisning.

Femte grunden: Tribunalens slutsats att den enda och fortlöpande överträdelse som denna identifierat i sin dom hade ett enda syfte bygger på felaktig rättstillämpning i följande två avseenden: i) uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen, vad avser de diskussioner som ägde rum den 27 mars 2007, och ii) slutsatsen att de två diskussionerna om ”mids” hade det enda syfte som tribunalen angett bygger på felaktig rättstillämpning.

Sjätte grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att HSBC deltagit i en enda och fortlöpande överträdelse som innefattar beteenden som i beslutet inte ansetts som konkurrensbegränsande beteenden från HSBC:s sida.

____________

1 EUT C 130, 2019, s. 4.