Överklagande ingett den 4 december 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube mot kommissionen

(Mål C-891/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och N. Kuplewatzky)

Övriga parter i målet: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

fastställa att den första och den andra grunden i ansökan i första instans inte kan ligga till grund för ett bifall av talan då de saknar stöd i lag,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av den tredje och den fjärde grunden i ansökan i första instans,

fastställa att beslut om rättegångskostnader ska anstå till dess att tribunalen antar ett slutligt avgörande.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har åberopat sex grunder till stöd för överklagandet.

För det första förekommer det flera fall av rättslig feltillämpning i punkterna 59–67 i domen. I synnerhet gjorde tribunalen en felaktig tolkning av artiklarna 1.2, 1.4, 3.3, 3.3, 3.4 och 4 i grundförordningen1 genom att i de två sistnämnda bestämmelserna läsa in ett krav på att kommissionen måste ta hänsyn till segmenteringen av marknaden för den aktuella produkten i dess bedömning av priseffekter. Enligt artikel 3.2 och 3.3 i grundförordningen krävs emellertid en jämförelse avseende likadana produkter, enligt definitionen i artikel 1.4 i grundförordningen, och inte den typ av detaljerad bedömning som tribunalen krävt avseende marknadssegmenten. De rättsliga avgöranden som åberopats av tribunalen stöder inte tribunalens ståndpunkt, och tribunalen missförstod de faktiska omständigheterna bakom dessa avgöranden och de faktorer som ligger till grund för den omtvistade förordningen2 . Slutligen finns det i vart fall inga specifika omständigheter som skulle kunna motivera en bedömning utifrån marknadssegmentet.

För det andra gjorde tribunalen i punkterna 59 till 67 en felaktig tolkning av den omtvistade förordningen eller missuppfattade de faktiska omständigheterna när det gäller användningen av produktkontrollnummer (PCN) i kommissionens bedömning av priseffekter. Användningen av PCN innebär ett införlivande av vissa egenskaper såsom marknadssegmentering (och många andra faktorer), och det är naturligt att varje priseffektanalys baserad på en sådan PCN-struktur tar hänsyn till dessa faktorer. En ytterligare segmenterad priseffektanalys var därför inte nödvändig.

För det tredje gjorde tribunalen i punkterna 77–79 i domen en felaktig tolkning av artikel 296 FEUF och missuppfattade bevisningen beträffande bedömningen baserad på marknadssegment under utredningen och i den omtvistade förordningen.

För det fjärde gjorde tribunalen i punkterna 68–76 i domen en felaktig tolkning av artikel 3.2 och 3.3 i grundförordningen, vilken endast kräver ett fastställande av effekterna av dumpad import för unionsindustrin. Till skillnad från tribunalens ståndpunkt är effekten av försäljningen av produkttyper som inte exporteras av de exporterande tillverkarna som ingick i urvalet inte relevant.

För det femte tas det i punkterna 67–76 i domen inte hänsyn till verkan av artikel 17 i grundförordningen, som avser stickprov, och berövar den dess ändamålsenliga verkan. Bedömningarna i dessa punkter förbiser att den inneboende verkan av stickprovsförfarandet är att kommissionen bara analyserar importen av de kinesiska exporterande tillverkarna som ingick i urvalet. Därför kan det på legitima grunder finnas försäljningar som inte omfattas på grund av användningen av stickprov. Denna följdverkan undergräver emellertid inte legitimiteten i den priseffektsanalys som genomförs på grundval av ett representativt stickprov som tagits i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För det sjätte omkvalificerade tribunalen i punkterna 34, 35 och 45 i domen den första och den andra grunden och dömde således utöver vad parterna yrkat (ultra petita). Tribunalen gjorde även en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt definiera omfattningen av den domstolsprövning som är tillämplig på den första och den andra grunden. Även om prövningen skulle ha en sådan omfattning som fastställts av tribunalen, vilket inte är fallet, så gjorde den en felaktig kvalificering eller till och med missförstod de faktiska omständigheter som ligger till grund för kommissionens bedömning.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/804 av den 11 maj 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn (annat än gjutjärn) eller stål (annat än rostfritt stål), med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 121, 2017, s. 3).