Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Комисия

(Дело C-888/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател в производството по обжалване: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (представител: R. MacLean, Solicitor)

Други страни в производството: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя в производството по обжалване

Жалбоподателят в производството по обжалване иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отхвърли втората част от първото основание на жалбата в първоинстанционното производство като неоснователна, както е повторно посочено в обжалваното съдебно решение,

да се произнесе сам по същество по втората част от първото основание на жалбата в първоинстанционното производство, както е посочено повторно в обжалваното съдебно решение,

да върне делото на Общия съд за произнасяне по останалите нарушения на закона, на които се основава жалбата в първоинстанционното производство, и

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да плати съдебните разноски на обжалващия в това производство, както и съдебните разноски в производствата пред първата инстанция и по предишното обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят в производството по обжалване поддържа, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено на три отделни основания за обжалване.

Първо основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото в обжалваното съдебно решение при тълкуването и прилагането на свързаните понятия „значителни нарушения“ и „финансово положение“, посочени в член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния Антидъмпингов регламент1 и следващата от това промяна на тежестта на доказване за третиране като пазарна икономика (ТПИ) от жалбоподателя на Комисията.

Второ основание: Общият съд не е спазил границите на свободата на преценка на Комисията при преценката за ТПИ и е заместил преценката на Комисията относно обстоятелствата на производителя износител със своята собствена преценка.

Трето основание: Жалбоподателят в производството по обжалване иска отмяна на първата точка от диспозитива на обжалваното съдебно решение, с мотива, че по този начин Общият съд се е произнесъл ultra petita.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 2009 г., стр. 51).