Appel iværksat den 4. december 2019 af GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mod Kommissionen

(Sag C-888/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ved solicitor R. MacLean)

De andre parter i appelsagen: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Det andet led af det første anbringende i stævningen i første instans, som refereret i den appellerede dom, forkastes.

Domstolen træffer selv afgørelse vedrørende realiteten med hensyn til det andet led af det første anbringende i stævningen i første instans, som refereret i den appellerede dom.

Sagen hjemvises til Retten til afgørelse vedrørende sagsøgerens øvrige anbringender om tilsidesættelse af lovgivningen, og

Sagsøgeren tilpligtes at betale appellantens retlige udgifter og omkostninger i denne procedure og de retlige udgifter og omkostninger, der er afholdt i forbindelse med behandlingen i første instans og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har anført, at den appellerede dom bør ophæves på grundlag af tre særskilte appelanbringender.

Første appelanbringende: Retten begik en retlig fejl i den appellerede dom ved fortolkningen og anvendelsen af de beslægtede begreber »væsentlige fordrejninger« og »økonomiske situation« i grundforordningens 1 artikel 2, stk. 7, litra c), tredje led, og den heraf følgende overgang af bevisbyrden vedrørende markedsøkonomisk behandling fra sagsøgeren til Kommissionen.

Det andet appelanbringende: Retten overholdt ikke de begrænsninger af den skønsbeføjelse, som tilkommer Kommissionen ved bedømmelsen af anmodninger om markedsøkonomisk behandling, og satte sin egen vurdering af den eksporterende producents omstændigheder i stedet for Kommissionens vurdering.

Tredje appelanbringende: Appellanten har nedlagt påstand om ophævelse af punkt 1 i den appellerede doms konklusion med den begrundelse, at Retten ved denne afgørelse traf afgørelse ultra petita.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51).