Valitus, jonka GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-888/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (edustaja: R. MacLean, Solicitor)

Muut osapuolet: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen vaatimuksen toisen osan, sellaisena kuin se toistetaan valituksenalaisessa tuomiossa

ratkaisee itse ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen vaatimuksen toisen osan, sellaisena kuin se toistetaan valituksenalaisessa tuomiossa

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä voi ratkaista kantajan loput vaatimukset, jotka koskevat lain rikkomista ja

velvoittaa kantajan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimessa sekä tämän oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista kolmen eri valitusperusteen nojalla.

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen valituksenalaisessa tuomiossa polkumyynnin vastaisen perusasetuksen1 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohdan toisiinsa liittyvien käsitteiden ”merkittäviä vääristymiä” ja ”taloudellinen tilanne” tulkinnassa ja soveltamisessa, ja tästä on ollut seurauksena markkinataloudessa toimivan yrityksen asemaa koskevan todistustaakan kääntäminen kantajalta komissiolle.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin ei ole kunnioittanut komission harkintavallan rajoja markkinataloudessa toimivan yrityksen aseman tunnustamisen arvioinnissa, ja se on korvannut komission arvioinnin vientiä harjoittavan tuottajan olosuhteista omalla arvioinnillaan.

Kolmas valitusperuste: Valittaja vaatii valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan kumoamista sillä perusteella, että unionin yleinen tuomioistuin on siten lausunut kanteen ulkopuolisesta seikasta.

____________

1 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51).