Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

(Lieta C-888/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (pārstāvis: R. MacLean, Solicitor)

Citi lietas dalībnieki: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

noraidīt kā nepamatotu prasības pirmajā instancē pirmā pamata otro daļu, kas atkārtoti ir izklāstīta pārsūdzētajā spriedumā;

pašai taisīt nolēmumu par prasības pirmajā instancē pirmā pamata otro daļu, kas ir izklāstīta pārsūdzētajā spriedumā;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā, lai lemtu par prasītājas atlikušajiem prasījumiem par tiesību pārkāpumiem, un

piespriest prasītājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus un šīs tiesvedības izmaksas, kā arī tiesāšanās izdevumus un izdevumus, kas radušies pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ šādu trīs atšķirīgu pamatu dēļ.

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā esot pieļāvusi tiesību kļūdu, interpretējot un piemērojot saistītos jēdzienus “nozīmīgi izkropļojumi” un “finansiālais stāvoklis” atbilstoši Antidempinga pamatregulas 1 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta trešajam ievilkumam un pēc tam tirgus ekonomikas režīma (“TEK”) pierādīšanas pienākumu novirzot no prasītājas uz Komisiju.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā Komisijai esošās novērtēšanas brīvības robežas TEK pieteikumu izvērtēšanā un esot aizstājusi Komisijas novērtējumu ar savējo novērtējumu par eksportējošo ražotāju apstākļiem.

Trešais pamats: Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas pirmo punktu tādēļ, ka Vispārējā tiesa savā spriedumā par to esot lēmusi ultra petita.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 2009, L 343, 51. lpp.).