A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesrepublik Deutschland kontra SpaceNet AG

(C-793/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Bundesrepublik Deutschland

Ellenérdekű fél: SpaceNet AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2002/58/EK irányelv1 15. cikkét egyrészt az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével, másrészt az Európai Unió Alapjogi Chartájának2 6. cikkével és az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkével összefüggésben, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatóit, hogy e szolgáltatások végfelhasználóinak forgalmi és helymeghatározó adatait megőrizzék, ha

–    e kötelezettség fennállásához nem szükséges helyi, időbeli vagy térbeli szempontból valamilyen konkrét indok,

–    nyilvánosan elérhető távbeszélő-szolgáltatások nyújtása esetén – rövid szöveges, multimédia- vagy hasonló üzenetek továbbítását, valamint a nem fogadott és sikertelen hívásokat is ideértve – a megőrzésre vonatkozó kötelezettség tárgyát az alábbi adatok képezik:

–    a hívó telefonszáma és a hívott szám vagy a hívó és a hívott fél más azonosítója, valamint átirányítás esetén minden további fél telefonszáma vagy más azonosítója,

–    a közlés kezdetének és befejezésének napja és pontos időpontja, illetve – rövid szöveges, multimédia- vagy hasonló üzenet továbbítása esetén – az üzenet küldésének és fogadásának időpontja az időzóna megadásával,

–    az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos adatok, ha a távbeszélő-szolgáltatás keretében különböző szolgáltatások vehetők igénybe,

–    mobil távbeszélő-szolgáltatások esetében továbbá

a hívó és a hívott fél nemzetközi mobil-előfizetői azonosítója,

a hívó és a hívott végberendezés nemzetközi azonosítója,

előre fizetett szolgáltatás esetében a szolgáltatás első igénybevételének napja és pontos időpontja az időzóna megadásával,

azon cellák azonosítói, amelyeket a hívó és a hívott fél a közlés kezdetekor igénybe vett,

–    internetes távbeszélő-szolgáltatások esetében emellett a hívó és a hívott fél internetprotokoll-címe és a személyre szóló felhasználói azonosítók,

–    nyilvánosan elérhető internethozzáférési-szolgáltatások nyújtása esetén a megőrzésre vonatkozó kötelezettség tárgyát az alábbi adatok képezik:

–    az internethasználat céljából az előfizetőhöz rendelt internetprotokoll-cím,

–    azon csatlakozás egyedi azonosítója, amelyen keresztül az internethasználat megvalósul, valamint a személyre szóló felhasználói azonosító,

–    a személyre szóló internetprotokoll-címen megvalósult internethasználat kezdetének és befejezésének napja és pontos időpontja az időzóna megadásával,

–    mobil használat esetén az internetkapcsolat létesítésekor igénybe vett cella azonosítója,

–    nem őrizhetők meg az alábbi adatok:

–    a közlés tartalma,

–    a megtekintett weboldalakra vonatkozó adatok,

–    az elektronikuslevelezési-szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok,

–    a szociális és egyházi területen működő személyek, hatóságok és szervezetek bizonyos csatlakozásaihoz vagy csatlakozásaitól küldött közlésekkel kapcsolatos adatok,

–    a helymeghatározó adatok – vagyis az igénybe vett cella azonosítója – megőrzésének időtartama négy hét, az egyéb adatok esetében pedig tíz hét,

–    biztosított a megőrzött adatoknak a visszaélés veszélyével, valamint az ezen adatokhoz való jogellenes hozzáféréssel szembeni hatékony védelme, és

–    a megőrzött adatok kizárólag különösen súlyos bűncselekmények üldözéséhez és az egyének testi épséget, életét vagy szabadságát, illetve az ország vagy valamely tartomány létét fenyegető konkrét veszély elhárításához használhatók fel, az internethasználat céljából az előfizetőhöz rendelt internetprotokoll-cím kivételével, amely felhasználható bármely bűncselekmény üldözését, a közbiztonságot és közrendet fenyegető veszély elhárítását, valamint a hírszerző szolgálatok feladatainak teljesítését szolgáló, előfizetői adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás keretében?

____________

1 A legutóbb a 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2009. L 337., 11. o.) módosított, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o).

2 HL 2000. C 364., 1. o.