2019 m. spalio 29 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vokietijos Federacinė Respublika / Telekom Deutschland GmbH

(Byla C-794/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vokietijos Federacinė Respublika

Kita kasacinio proceso šalis: Telekom Deutschland GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos1 7, 8 ir 11 straipsnius bei 52 straipsnio 1 dalį, iš vienos pusės, ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnį ir Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį, iš kitos pusės, Direktyvos 2002/58/EB2 15 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja nacionalinės teisės norma, kuria viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įpareigojami saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis, jeigu šis įpareigojimas:

–    nenustato jokių konkrečių pagrindų vietos, laiko ar teritorijos atžvilgiu,

–    pareiga saugoti duomenis teikiant viešai prieinamas telefonijos paslaugas – įskaitant trumpųjų, multimedijos ir panašių žinučių perdavimą bei neatsakytus ar nesėkmingus skambučius – apima šiuos duomenis:

–    telefono numerius ar kitus identifikatorius, į kuriuos ir iš kurių skambinta, o skambučio perjungimo ar persiuntimo atvejais – telefono numerius ar kitus identifikatorius, į kuriuos skambutis buvo perjungtas ar persiųstas,

–    ryšio pradžios ir pabaigos datą ir laiką arba – trumposios, multimedijos ir pan. žinutės perdavimo atveju – žinutės išsiuntimo ir gavimo momentą, nurodant laiko juostą,

–    paslaugos, kuria naudojamasi, duomenis, jeigu telefonijos paslauga apima įvairių paslaugų galimybes,

–    be to, mobiliųjų telefonijos paslaugų atveju:

skambinančių abonentų ir abonentų, kuriems skambinama, tarptautinį identifikatorių,

galinio įrenginio, į kurį ir iš kurio skambinta, tarptautinį identifikatorių,

paslaugos pirmojo aktyvinimo datą ir laiką, nurodant laiko juostą, jeigu paslaugos buvo apmokėtos iš anksto,

ryšio prieigos taškų, kuriais skambinantysis abonentas ir abonentas, kuriam buvo skambinta, naudojosi ryšio pradžioje, pavadinimai,

–    internetinės telefonijos paslaugų atveju – ir skambinančiojo abonento bei abonento, kuriam buvo skambinta, interneto protokolo adresus bei priskirtus naudotojo identifikatorius,

–    pareiga saugoti duomenis teikiant viešai prieinamas interneto prieigos paslaugas apima šiuos duomenis:

–    abonentui naudojimosi internetu tikslais priskirtą interneto protokolo adresą,

–    unikalų interneto prieigos taško identifikatorių bei priskirtą naudotojo identifikatorių,

–    interneto naudojimo per priskirtą interneto protokolo adresą pradžios ir pabaigos datą ir laiką, nurodant laiko juostą,

–    mobilaus naudojimosi atveju – ryšio prieigos taško, kuriuo buvo naudojamasi interneto ryšio pradžioje, pavadinimą,

–    draudžiama saugoti šiuos duomenis:

–    pranešimo turinį,

–    duomenis apie iškviestus tinklapius,

–    elektroninio pašto paslaugų duomenis,

–    socialinei ar bažnytinei sričiai priklausančių asmenų, institucijų ir organizacijų, su kuriomis susisiekiama arba kurie susisiekia, ryšių duomenis,

–    vietos nustatymo duomenų, t. y. naudoto ryšio prieigos taško pavadinimo, saugojimo trukmė yra keturios savaitės, kitų duomenų – dešimt savaičių,

–    užtikrinama veiksminga saugomų duomenų apsauga nuo piktnaudžiavimo rizikos ir nuo neteisėtos prieigos, ir

–    saugomus duomenis leidžiama naudoti tik ypač sunkių nusikalstamų veikų persekiojimo tikslu ir siekiant užkirsti kelią konkrečiam pavojui, kuris kilo asmens sveikatai, gyvybei ar laisvei arba valstybei ar federalinei žemei, išskyrus abonentui priskirtą interneto protokolo adresą, kurį leidžiama naudoti renkant informaciją bet kokių nusikalstamų veikų persekiojimo tikslu, siekiant užkirsti kelią pavojui, kuris kilo visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, bei vykdant žvalgybos uždavinius?

____________

1 OL C 364, 2000, p. 1.

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514), pastarąjį kartą iš dalies pakeista Direktyva 2009/136/EB (OL L 337, 2009, p. 11).