Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vrhovni sud (Κροατία) στις 5 Δεκεμβρίου 2019 – Ρωσική Ομοσπονδία

(Υπόθεση C-897/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Vrhovni sud

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

I. N.

Ρωσική Ομοσπονδία

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 18 ΣΛΕΕ την έννοια ότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποφαίνεται περί της εκδόσεως σε τρίτο κράτος πολίτη κράτους που δεν είναι μεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μέλος του χώρου Σένγκεν, υποχρεούται να ενημερώνει περί της αιτήσεως εκδόσεως το κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, και εφόσον το κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν έχει ζητήσει την έκδοση του προσώπου αυτού για την κίνηση διαδικασίας για την οποία ζητείται η έκδοση, πρέπει να του παραδοθεί το πρόσωπο αυτό κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διαδικασία εκδόσεως μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισλανδία και τη Νορβηγία;

____________