Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovni sud (Kroatien) den 5 december 2019 – Ryska Federationen

(Mål C-897/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Vrhovni sud

Parter i målet vid den nationella domstolen

I. N.

Ryska federationen

Tolkningsfrågor

Ska artikel 18 FEUF tolkas så att en medlemsstat i Europeiska unionen som ska avgöra en begäran om utlämning till ett tredjeland av en medborgare i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen men som ingår i Schengenområdet är skyldig att informera sistnämnda stat, som den berörda personen är medborgare i, om nämnda begäran om utlämning?

Om ovannämnda fråga ska besvaras jakande och den stat som ingår i Schengenområdet har begärt att den berörda personen ska överlämnas dit för att inleda ett sådant förfarande för vilket utlämningen begärs, önskas svar på om den berörda personen ska överlämnas till nämnda stat i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om förfarande för överlämnande mellan Europeiska unionens medlemsstater och Island och Norge.

____________