Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social № 41 de Madrid (Испания), постъпило на 20 ноември 2019 г. — JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Дело C-841/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social № 41 de Madrid

Страни в главното производство

Ищец: JL

Ответник: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 4, параграф 1 от Директива 79/7/ЕИО1 и член 2, параграф 1 от Директива 2006/54/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. да се тълкува в смисъл, че не допускат национална уредба на [дадена] държава членка […], като оспорваната в главното производство, според която по отношение на работник на непълно работно време, чието основно възнаграждение е намалено поради работата на непълно работно време, размерът на отговорността на FOGASA3 отново се намалява при изчисляване на отговорността на FOGASA в съответствие с член 33 от Закона за статута на работниците, при което непълното работно време се отчита за втори път, за разлика от режима на подобен работник на пълно работно време, доколкото тази правна уредба поставя в по-неблагоприятно положение по-специално работниците от женски пол спрямо работниците от мъжки пол?

____________

1     Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване (ОВ L 6, 1979 г., стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 192).

2     Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262).

3     Fondo de Garantía Salarial (Фонд за гарантиране на възнагражденията).