Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social n°41 de Madrid (Spanien) den 20. november 2019 – JL mod Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Sag C-841/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social n°41 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: JL

Sagsøgt: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 1 og artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF 2 af 5. juli 2006 fortolkes på en sådan måde, at de er til hinder for en bestemmelse i [en medlemsstat] som den i hovedsagen omtvistede, hvorefter det beløb, som FOGASA 3 skal betale til en deltidsansat, hvis grundløn er nedsat som følge af en deltidsansættelse, nedsættes yderligere ved fastsættelsen af FOGASA’s ansvar i henhold til artikel 33 i Ley del Estatuto de los Trabajadores (lov om arbejdstageres rettigheder), idet deltidsfaktoren igen anvendes, i forhold til en sammenlignelig fuldtidsansat, for så vidt som denne bestemmelse særligt stiller kvindelige arbejdstagere ufordelagtigt i forhold til mandlige arbejdstagere?

____________

1     Rådets direktiv 79/7/EØF af 19.12.1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979, L 6, p. 24).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5.7.2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT 2006, L 204, s. 23).

3     Fondo de Garantía Salarial (lønmodtagernes garantifond).