Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social n°41 de Madrid (Španija) 20. novembra 2019 – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Zadeva C-841/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JL

Tožena stranka: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(1) Direktive 79/7[/EGS]1 in člen 2(1) Direktive 2006/54/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 razlagati tako, da nasprotujeta ureditvi države članice […], kakršna je sporna ureditev iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero se znesek odgovornosti sklada FOGASA3 do delavca, zaposlenega za krajši delovni čas, glede na njegovo plačno osnovo, ki je zaradi krajšega delovnega časa nižja, še enkrat zniža pri izračunu odgovornosti sklada FOGASA na podlagi člena 33 zakona o delovnih razmerjih zaradi ponovnega upoštevanja krajšega delovnega časa, glede na primerljivega delavca, zaposlenega za polni delovni čas, saj ta ureditev postavlja v slabši položaj zlasti delavke v primerjavi z delavci?

____________

1     Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (79/7/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 215).

2     Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL 2006, L 204, str. 23).

3     Fondo de Garantía Salarial (plačni jamstveni sklad).