Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 31. októbra 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

(vec C-802/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Firma Z

Žalovaný a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Y

Prejudiciálne otázky

Má lekáreň, ktorá dodá lieky zákonnej zdravotnej poisťovni, v dôsledku poskytnutia zliav zdravotne poisteným osobám nárok na zníženie základu dane na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 24. októbra 1996, Elida Gibbs Ltd. (C-317/94, EU:C:1996:400)?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, odporuje zásadám neutrality a rovnosti zaobchádzania na vnútornom trhu, ak si lekáreň so sídlom v tuzemsku môže znížiť základ dane, ale lekáreň, ktorá z iného členského štátu dodá tovar zákonnej zdravotnej poisťovni v rámci Spoločenstva, pričom dodanie tohto tovaru je oslobodené od dane, si ho nemôže znížiť?

____________