Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Fiat Chrysler Finance Europe срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 24 септември 2019 г. по съединени дела Т-755/15 и Т-759/15, Люксембург и Fiat Chrysler Finance Europe/Комисия

(Дело C-885/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Fiat Chrysler Finance Europe (представители: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Други страни в производството: Европейска комисия, Ирландия

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд (седми разширен състав) от 24 септември 2019 г. по съединени дела T-755/15 и T-759/15;

да отмени обжалваното решение на Комисията от 21 октомври 2015 г.1 в съответствие с член 263, алинея четвърта ДФЕС; или при условията на евентуалност, ако и доколкото Съдът не може да се произнесе окончателно, да върне делото на Общия съд; и

да осъди Комисията да заплати на Fiat Chrysler Finance Europe направените от него съдебни разноски съгласно член 138, параграф 1 и член 184, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник на Съда, както и да заплати на Fiat Chrysler Finance Europe направените от него съдебни разноски пред първата инстанция.

Основания и основни доводи

Първо основание: анализът на Общия съд на обстоятелството дали Fiat Chrysler Finance Europe е получило предимство от предварителното споразумение за ценообразуване (наричано по-нататък „ПСЦ“) нарушава член 107 ДФЕС, тъй като (i) Общият съд неправилно прилага правния критерий за това дали ПСЦ съдържа методология, която превишава приложимата свобода на преценка и (ii) Общият съд не определя надлежно съответното предприятие, което се ползва от ПСЦ.

Второ основание: анализът на Общия съд на правното основание за принципа на Комисията за равнопоставеност на страните по договорите (наричан по-нататък „ПРС“) е неадекватен и противоречив, и нарушава общия принцип за излагане на надлежни и съгласувани мотиви.

Трето основание: Общият съд е нарушил основния принцип на правна сигурност, като е (i) утвърдил зле дефинирания ПРС на Комисията, без да обсъди неговия обхват и съдържание, и като е (ii) подкрепил прилагането на презумпцията за селективност към ПСЦ.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/2326 на Комисията от 21 октомври 2015 година относно държавна помощ SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), приведена в действие от Люксембург в полза на Fiat (нотифицирано под номер C(2015) 7152) (ОВ L 351, 2016 г., стр. 1).